תקשורים ומאמרים

החירות והחופש

בשפתכם, בני האדם, נושאים המושגים של החירות והחופש משמעות דומה. על-פי ראייתנו שונים הם זה מזה שוני מהותי, ואת זאת נפרוש אנחנו בפניכם.

החירות מתקיימת בכל מבנה בחומר בו מתקיים ניצוץ נשמת האלוהות. העץ מכיל ניצוץ נשמת האלוהות ובכך חי הוא בחירות, ודין העץ כדין כל הצמחים וכל בעלי החיים שבמים, באוויר ובאדמה. כך אף דינם של המים, האוויר והאדמה עצמם. כל אטום ואורגניזם נוצר מן האלוהות, ומתוך כך מתקיימת בו החירות להיות מה שהוא. יכולים אתם לחוש את החירות באוויר שאתם נושמים, במים שאתם שותים ובמזון שאתם אוכלים. בכל משמעות המקיימת ניצוץ נשמתי מתקיים ערך החירות הפנימית.

לפיכך החירות אינה תלויה בתנאים חיצוניים, ואין היא מוגבלת בשל איסורים, חוקים ותכתיבים אותם יוצרים אתם בני האדם. החירות הפנימית במהותה מערך המכיר בערך הניצוץ האלוהי ומימושו של ניצוץ זה במציאות החומר. לכן החירות הינה תוכן רגשי פנימי אשר מקיים הוא את הצו האלוהי במערך גוף-חומר.

החירות נועדה כדי שתוכלו לחוות את עצמכם כמות שאתם. בשל זאת אינכם יכולים לברוח ולחמוק מן החירות. יכולים אתם להתעלם מהיבטיה, יכולים אתם לאטום את אוזניכם מלשמוע, ברם אין אומר הדבר כי החירות איננה מתקיימת. החירות הינה המשמעות האלוהית המכילה את היכולת להיות בהסכמה תמידית עם עצמכם, לקבל את עצמכם, לאהוב את עצמכם ולכבד את עצמכם.

הגם כי בן אדם מצוי מאחורי סוגר ובריח, את חירותו הפנימית לא איבד. מתקיימת היא בקרבו בין אם מכיר הוא בנוכחותה ובין אם לאו. נשמה יכולה לבחור ללמוד את החירות דרך מגבלות החופש. משנשמה בוחרת לממש את עצמה כעבד, או כאישה בחברה המדירה נשים, או כנזיר במנזר, או בתפקיד כלשהו המטיל מגבלות, כך בחרה זו הנשמה ללמוד את חירותה. החירות הפנימית אף פעם לא תהיה עבד לחומר. החירות היא בלב, ואף ניתן לומר, במלוא הווייתו של בן האדם.

החופש הפנימי נשען על הסכמה חברתית. כך לדוגמא, משעברתם על החוק ונתפסתם, ניטל מכם החופש. מכיוון שמתקיימים אתם בגוף-חומר, הרי מעצם קיומכם כחברה אתם משיתים על עצמכם חוקים ותכתיבים, ואלו החוקים לא בהכרח משתלבים עם אמיתות המתקיימות בקרבכם. לפיכך נאמר אנו כי חופש פנימי מבקש מכם למצוא את דרככם לבטא את עצמכם במבנה החומר המוגבל מעצם התקיימותו. עליכם להכיר ולהגדיר את המגבלות אותם משיתים אתם על עצמכם מעצם רצונכם להשתייך למבנה חברתי כלשהו, למעמד חברתי כלשהו, לאיכות חברתית כלשהי. חופש פנימי נשען על הגדרות של גבולות ושל סדר וארגון, מכיוון שללא גבולות בן האדם איננו יודע מהם חיים, וללא סדר וארגון החיים מאבדים ממשמעותם.

שלא כחירות, החופש אינו נתון לכם מעצם מהותכם. את החופש יש ליצור, להבין, להוקיר ולנהל בחכמה. החופש יכול הוא להיות מוגבל, ובעת ובעונה אחת יכול הוא להציב גבול. החופש יכול לפרוק כל עול ולעומת זאת לקיים מסגרת, כלומר, החופש נתון הוא בידיכם על מנת תוכלו אתם להבין את מרכיביו ואת מניעיו ולהשתלב בין משמעויותיו.

לחופש ביטויים כה רבים במדינות העולם השונות ובאזורי העולם השונים, משיכולים אתם לראות את בני האדם החיים במעבה הג'ונגל, משאין הם מסתירים את איבריהם האינטימיים. עבורכם זהו מבנה לכאורה חופשי, לכאורה נטול הגבלים, ובעבורם מדובר על מבנה אשר לו סדר הגיוני וחוקים משלו. אומר הדבר כי הגדרתכם לחופש שונה ואחרת מהגדרתם. בשל זאת נאמר אנו כי החופש במהותו הסכמה חברתית.

מתוך הסברי אלה תוכלו אתם להבין הכיצד החירות שונה מן החופש והחופש שונה מן החירות.

תמורה כאן.

חזרה לרשימת מאמרים ותקשורים