תקשורים ומאמרים

אגו ואלטר-אגו

מכל הנברא בעולמכם, המייחד אתכם כבני אדם הוא קיומה של מודעות, כלומר, מתקיים מבנה קוגניטיבי-נפשי-רגשי האומר "אני". זהו האגו. כל אשר מגדירים אתם כדומם, כצומח או כחי, ממלא תפקיד המתקיים בו באופן אינסטינקטיבי-אוטומטי, כלומר, לא מתקיימת בו מודעות אודות היותו ואודות תפקידו. גם בעלי-חיים מפותחים, כמו סוגי הפרימטים, פועלים מתוך אינסטינקט הישרדותי בלבד, ואף אם מתקיימת בקרבם היררכיה שלטונית, אין מדובר באגו אלא במבנה קבוצתי הישרדותי. עליכם להבין כי מעצם היותכם מודעים מתקיים בקרבכם אגו, וכי ללא האגו אינכם יכולים להתקיים.

תפקיד האגו לקיים את החיים החומריים, לדאוג למזון, למחסה, לבטיחות ולביטחון במציאות החומר. מכוון האגו את צעדיכם על מנת תדעו להשתמש באשר מעניקה לכם המציאות לרווחתכם. מכוון האגו את דרככם משעומדים אתם אל מול המציאות המתנהלת בדרכה שלה, שלעתים מיטיבה עימכם ולעתים לאו, משניצב הוא כמגן בפני מצבים של צרות עין, כוחניות, אגרסיביות ואובססיביות שלטונית מצד הסובבים אתכם.

האגו מאפשר התפתחות ולמידה. ללא האגו לא הייתם מסכימים ללמוד מהותן של מודעות ותודעה, ולא הייתם מוכנים להתמודד עם השיעורים אותם האלוהות מעמידה אל מול פניכם באמצעות נשמותיכם.

מתוך הנאמר עד כה יכולים אתם להבין כי האגו הינו חלק בלתי נפרד מהאופן שבו בוחרת הנשמה לממש את עצמה בחומר.

מתקיים האגו כשני מערכים, אגו ואלטר-אגו, הוא "האגו האחר". האלטר-אגו הינו תוכן אנרגטי שלו תהודה במציאות החומר. אומר הדבר כי האלטר-אגו הינו תבנית נשמתית, ואילו האגו מתקיים בחומר ואין הוא מתקיים בנשמה וברוח. מתקיימת בקרבכם היכולת להבין הכיצד לחבור אל כל אחד מהם ולהפעילם כהווייתם, אולם ברבות מן הפעמים אינכם יודעים הכיצד לעשות זאת.

האגו, זה המתקיים בחומר, ואמור לדאוג לרווחתכם ולהגן עליכם, נושא בקרבו תכונות לוחמניות. משאין הוא מנוהל כיאות מרחיב הוא את סמכויותיו ונעשה בעל שליטה הקובע מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה לא ראוי, ובכך הופך האגו למהות שלטונית, למלך שהוכתר, על-פי רוב, שלא ביודעין. כלומר, מהיותו של האגו נושא כליה של המהות הנשמתית בעת שהיא בחומר, ושנועד לקיים את החומר, הפך הוא בקרבכם למנגנון המשליט את החומר על המהות בבחינת "עבד כי ימלוך". עליכם להבין את מהלכי האגו ואת הפוטנציאל המתקיים באלטר-אגו, ובכך תוכלו לחבור אל מודעות ותודעה.

על מנת תוכלו לזהות בקרבכם אימתי מפעיל אתכם האגו והכיצד בוקע הוא מגרונכם, נגדיר אנו עבורכם תחילה את תכונותיו של האגו המתקיים בחומר, ולאחר מכן את תכונותיו של האלטר-אגו.

האגו זקוק לשלטון יחיד.

האגו זקוק לקבוע דעה ועמדה.

האגו זקוק להצהרות ולהוכחות על-כי במחוזותיו מתקיימים ההצלחה, הכוח והעצמה.

האגו הוא זה הדוחף אתכם לבחור בתחרות. זקוק הוא לבלבדיות ולבלעדיות ולפיכך אין הוא יודע הכיצד ליצור מערכי שיתוף פעולה והדדיות. בדרך זו מוביל הוא אתכם בני האדם לתחרות. להט התחרות מתפתח תדיר למפגשים אלימים שלכם עם עצמכם ועם המציאות ובני האדם עמם באים אתם במגע. אלימות במעשה ובמלל.

האגו הוא זה הדוחף אלי כוחניות ומשחקי כוח ושליטה.

האגו זקוק להצהרות ולהוכחות אף על טוב לבו, נדיבותו, הקרבתו, אומץ ליבו, צדקתו וכיוצא באלה. האגו צדקן ומצטדק.

האגו זקוק הוא תדיר לטפיחה על השכם, לקריאות של עידוד, הלל ושבח.

האגו הוא זה המובילכם להתעלם מרגשותיכם, לחשב חשבונות, לחבל בפעולתם התקינה של השכל והרגש ובכך ליצור מלחמות פנימיות וחיצוניות. כל אמירת "לא" לתוכן פנימי שבא לנווט דרככם נאמרת היא מהאגו.

האגו עומד הוא לימין תפישותיכם, משריש הוא שורש וקובע עקרונות מוצקים ודפוסים באמצעותם מגדירים אתם את מעשיכם ואת מהותכם במציאות החומר. הללו הם בסיס לנוקשות ולעיקשות אותם חווים אתם הן כלפי עצמכם והן כלפי זולתכם. כל וויכוח המתקיים ביניכם לבין עצמכם או ביניכם לבין אחרים הוא פעולתו של האגו.

האגו זקוק לתפישות מכלילות, לגיבובים של אמירות ומשפטים הנוגעים לקבוצות ולמגדרים, "דעות קדומות" על-פי שפתכם, כמו "לבנים", "שחורים", "נשים", "עיוורים" וכיוצא באלה. האגו זקוק להגדרות של "אנחנו" ו"הם".

האגו הוא זה היוצר הכרזות ערכיות, ביקורתיות או שיפוטיות. האגו יגדיר מקום, דבר או אדם כ"טוב", "נפלא", "אווילי", "שקרי" כתוויות.

האגו יוצר בקרבכם את הצורך בהצדקה עצמית מחד ובהטחת אשמה באחרים ובמציאות מאידך. מטרה זו כה נשגבה היא בעיניו של האגו עדי כי אין הוא מהסס לסלף למענה את המציאות. ההאשמות מותירות את האגו כמו ללא פגע, כמו דבר איננו יכול לגעת בו, ברם יכולת האבחנה הדקה רואה את הצלקות המתקיימות באגו אשר עבר מצבים לא קלים, ובשל הצלקות נוצרים קיבעונות וקשיים.

האגו הוא זה המכריז על צורך, כורח או הכרח במציאות החומר. בכך מציב האגו תנאים למציאות ויוצר עימות בינו לבינה, ובכך הופך בן האדם עבד להכרזות כמו "אני חייב להוריד 10 ק"ג ממשקל גופי עד הקיץ" או "אני צריך להחליף רכב כל שנתיים". לעתים מסווה האגו את כוונותיו הכוחניות בביטויים מתחום הספונטאניות כמו "בא לי...".

האגו אף פעם אינו מסופק. משכבש יעד, מיד יגדיר הוא יעדים חדשים החייבים להתממש כשצבא של תירוצים מצדיקים מהלכיו.

האגו מגיב לתנאים הבאים מבחוץ. פעולת האגו מביאה בחשבון את תגובת המציאות אל כל מעשה ואמירה.

האגו הוא זה העומד אל מול המציאות ומכריז "איני יכול...", "איני מוכן...", "זה לא בשבילי..." מסרים כאלה ואחרים התוקעים מקלות בגלגלי המציאות.

האגו הוא זה המביע רצון בעבור בני אדם אחרים, בעבור החברה, בעבור כדור הארץ.

האגו מתווכח עם המציאות. המציאות הסובבת היא האופן שבו האלוהות מדברת אלינו ומציעה לנו את בחירותינו. האלוהות מדברת אלינו גם באמצעות החוקים המתחייבים מחיינו במציאות החומר, כמו למשל חוקי התנועה. אי ציות לחוקי התנועה היא פעולתו של האגו המציב עצמו מעל החוקים האלה.

האגו הוא זה הבוחר לקיים פעילות מסכנת חיים.

האגו מחפש הישגים בחומר, ושוכחים אתם כי החומר תלוי בנשמה. באמצעות החומר הנשמה חווה, מרגישה, חושבת, מחשבת ופועלת. כשהנשמה עוזבת, האם יש ערך כלשהו לחומר?

מתקשים אתם בני האדם להשתחרר ממרותו של אגו וללמוד לנהלו נכונה. מאפשרים אתם לאגו לשחק בכם, ליצור מלחמות על צדק, על עקרונות, על רכוש, על כסף, על מעמד, על מקום, על שייכות וכיוצא באלה. בכך האגו גוזל מכם וממהותכם כוח רב ואתם הם אלו הנפגעים מפעולותיו.

 

האלטר-אגו

האלטר-אגו, האני האחר, מייצג התייחסות שונה אל משמעות האגו ודרכו. האלטר-אגו מדבר על יכולת המתקיימת באגו לשנות מכיווניו המוכרים ולהתרחב אל מלוא תפקידיו, משמהווה הוא מערך תמיכה במימושו של בן האדם את עצמו ואת מהותו.

האלטר-אגו הינו תוכן אנרגטי שלו תהודה במציאות החומר; ישות המתקיימת ברוח שלה משמעות במבנה הנפש המתקיים בחומר; נקודת בוחן בעבור מבנה נפשי, הבא לתרגם מבנה נשמתי, על מנת יוכל מבנה נשמתי לפעום במבנה החומר.

האלטר-אגו, במהותו הבסיסית שאינה ניתנת לשינוי, מייצג את הצד הבריא והמתפתח במהותו של בן האדם. הוא "האני החכם" ו"האני היודע" אותם חשים אתם בקרבכם. כלומר, משדוברת אנוכי על אלטר-אגו דוברת אנוכי על תוכן משמעותי שנספג במהות הנשמה.

האלטר-אגו, ניתן לומר, מייצג הוא שילוב בין הצד הפרקטי לבין הצד האינטואיטיבי של המחשבה.

משהאלטר-אגו, כאני שלא מתגשם בחומר, ורואה את הדברים ממקום גבוה יוצר שיתוף פעולה מלא עם תבנית האגו על שלל תצורותיו, משהולכים הם שלובי זרועות, יוצאים הם יחדיו אל פעולה אשר לה משמעות ומחויבות, פעולה אשר מובילה אל מערך המדגיש את האפשרויות העומדות אל מול פניהם של בני האדם לבחירה. אולם עליכם לדעת כי בסופו של דבר האגו הוא זה שמיישם בחומר, כלומר, האגו, על פי שפתכם, "עם היד על המתג".

נגדיר אנו בעבורכם את תכונותיו של האלטר-אגו על מנת תוכלו לזהות אימתי והכיצד בא הוא לסייע לכם ולתמוך בכם.

האלטר-אגו הוא זה המבקש לקיים את החיים החומריים, לדאוג למזון, למחסה, לבטיחות ולביטחון במציאות החומר.

האלטר-אגו הוא זה המבקש לשמור על תפקודיכם ולהעניק לכם את מרב התמיכה וההגנה בהיותכם בגוף-חומר.

האלטר-אגו איננו בונה מגדלים באוויר, אלא מנכיח את עצמו כבעל משמעות כפי שהוא, בהיותו מקשיב פנימה.

האלטר-אגו מאפשר את היותכם מודעים לעצמכם כנפרדים מזולתכם.

האלטר-אגו איננו קובע, איננו נחרץ ואיננו חורץ דין, אם לחיוב ואם לשלילה. האלטר-אגו יודע את מקומו ולכן מסכים הוא להנכיח את עצמו כחלק ממבנה האגו על מנת להפיק תוצאות רצויות במפעמי החיים והחומר.

האלטר-אגו ניטרלי, לא כלפי מערכים אחרים בנפש או כלפי הזולת, כי אם כלפי עצמו. אומר הדבר כי מעניק הוא לעצמו, אולם מתוך ניטרליות ולא מתוך דעתנות ש"כך ולא אחרת".

האלטר-אגו, הגם כי מתחשב הוא בסביבתו, ביסודו של דבר יוצר הוא בעבור עצמו מבנים רגשיים שמעניקים תוכן של משוב חיובי. בכך מייצג הוא תוכן העולה מעלה, כעילוי המפעיל נוכחותו בתפקידי החומר השונים. לכן האלטר אגו במהותו "האני האחר".

האלטר-אגו חי הוא סיפוק פנימי מהיותו ומפועלו, ושביעות רצון מהמתקיים במציאות.

האלטר-אגו מגדיר את חווייתו שלו בהתנסותו עם המציאות בחיווי מסוג "נעים לי/לא נעים לי בחברתו של...", ולא יצמיד תוויות לאחר. נשמה לא אומרת "טוב", "נהדר". כשהיא חווה משהו היא תדבר במונחים של "אני אוהבת את עצמי כך", אני סולחת לעצמי," אני מכילה את עצמי, אני מקבלת את עצמי. כך הנשמה מתפקדת בחומר עם האלטר-אגו.

האלטר-אגו רוצה עבור עצמו, ומשמתקיים קושי ימצא את הדרך ללא הזדקקות לתירוצים ולהאשמות.

האלטר-אגו מאפשר לכם לדעת עבור עצמכם, לקבל החלטות ולקיים בחירות במציאות חייכם.

האלטר-אגו לא ייזום ולא ייתן יד לפעילות המסכנת את חייו, שלמותו ובריאותו של גוף-חומר.

האלטר-אגו מגדיר חוויה חיובית לא על-פי התוצאה אלא על-פי המעשה.

האלטר-אגו מאפשר כי תהיו אתם אחראים לבריאותכם, להזנתכם, לרגשותיכם, למחשבותיכם, למוצא פיכם ולמעשיכם.

האלטר-אגו מאפשר כי תהיו אתם מחויבים לעצמכם.

האלטר-אגו הוא האני האמיתי שאומר לעצמו: תהיה אתה, תפעל למען עצמך, הצב גבולות, נהל את חייך מתוך שליטה-באין-שליטה, קיים בחירה רגשית חופשית, היה אחראי על גורלך ולא משנה מה אחרים יוצרים סביבך.

האלטר-אגו הוא מי שאתם באמת לפני שתהליכי חינוך וחיברות קלקלו אתכם.

האלטר-אגו מאפשר הוא בעבורכם כי תנהלו את חייכם בצורה הטובה ביותר, וזוהי המשמעות העמוקה של היותו נושא הכלים של הנשמה בעת שהיא מגולמת בחומר.

האלטר אגו מופיע במצבים רבים. לדוגמה, משהאגו משתולל ודורש הוא תשומת לב, הכרה וכבוד, וכמו יוצא האדם למסע הרס באמצעות מעשים ומילים, משמופיע האלטר-אגו, מרכך הוא את התמונה בכך שמוביל את האדם כי יתנצל, כי יתייחס אחרת, כי יענה אחרת וכי יחשוב אחרת. אלו הם אלמנטים בעלי חשיבות בעבור האלטר-אגו, בהיותו מדגיש את החשיבות שניתנת למערך רגשי המתקיים בתנועה, בעצירה, בהתפתחות ואף בתנופה ובמנוחה.

תמורה כאן.

 

חזרה לרשימת מאמרים ותקשורים